Reklamacje i zwroty

Reklamacje Towarów i usług elektronicznych:

 1. Klient ma prawo do reklamacji Towaru zamówionego w Sklepie.
 2. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczącego danego Towaru. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.
 3. Reklamacje należy kierować:
  • przez internet za pomocą formularza reklamacyjnego,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: info@trzymajsiecieplo.pl, załączając wzór, zamieszczony tutaj: wersja PDFwersja DOC
  • telefonicznie pod numerem 42 / 656 10 51 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00),
  • pisemnie na adres usługodawcy: Polska Grupa Grzewcza sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 92-103, przy ul. Brzezińskiej 16.
 4. Klient może żądać w szczególności wymiany Towaru na nowy. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do siedziby Sprzedawcy reklamowany Towar, kopię lub oryginał faktury VAT albo inny dowód zakupu.
 6. Sklep zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary i nie świadczy usług posprzedażnych.

Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość przez klienta będącego Konsumentem:

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem Towarów prasy poza prenumeratą. Termin biegnie od dnia zawarcia umowy, a w przypadku gdy na Sprzedawcy spoczywa obowiązek dostarczenia rzeczy – od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być zredagowane przy użyciu następującego wzorca: "Adresat: Polska Grupa Grzewcza sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 92-103, przy ul. Brzezińskiej 16 www.trzymajsiecieplo.pl, faks: 42/656 10 51, e-mail: info@trzymajsiecieplo.pl, telefon: 42 / 656 10 51. Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*), Data FAKTURY, Imię i nazwisko konsumenta, Adres konsumenta, Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej), Data.". Konsument może również posłużyć się wzorem zamieszczonym tutaj: wersja PDF, wersja DOC, albo określonym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.).
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia na adres Sprzedawcy lub e-mailem: info@trzymajsiecieplo.pl przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 lub 2 powyżej.
 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym poza zmianami wynikającymi z konieczności stwierdzenia przez Klienta charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy sprzedaży zwrot Towaru powinien nastąpić łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy lub niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jego odstąpienia od umowy.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Klientowi cenę Towaru, o ile została wcześniej zapłacona.
 7. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta. Sprzedawca może odmówić odbioru Towaru zwracanego na koszt Sprzedawcy.